Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Εσωτερική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από μεγάλες επιχειρήσεις επενδυτικής διαμεσολάβησης

Στις 7 Μαϊου 2015 η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιγοράς (εφεξής IOSCO) εξέδωσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με τις ορθές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθούνται από τις μεγάλες εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης σε σχέση με τις εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και του πιστωτικού κινδύνου. Σκοπός της IOSCO, όπως διατυπώνεται στο κείμενο διαβούλευσης, είναι η καθιέρωση και συνακόλουθα η εφαρμογή ασφαλών και αξιόπιστων εναλλακτικών οδών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας απέναντι στη μηχανιστική εξάρτηση από τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (εφεξής ΟΑΠΙ), που έμπρακτα απεδείχθη ότι μπορεί να επιδράσει αποσταθεροποιητικά στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD486.pdf