Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (EMIR)

Στις 21 Μαΐου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (εφεξής EMIR). Μέσω του κειμένου διαβούλευσης η Επιτροπή επιθυμεί να λάβει γνώση των απόψεων και των εμπειριών που έχουν οι φορείς της αγοράς στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού έως σήμερα. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 του EMIR η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει έως τις 17 Αυγούστου 2015, να επανεξετάσει τον εν λόγω Κανονισμό και να συντάξει σχετική γενική έκθεση την οποία θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από ενδεδειγμένες προτάσεις.

Παρά το γεγονός ότι βασικές υποχρεώσεις και διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός είτε δεν έχουν ολοκληρωθεί είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε εφαρμογή, όπως για παράδειγμα, η υποχρέωση εκκαθάρισης συγκεκριμένων κατηγοριών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και η υποχρέωση ανταλλαγής παροχής ασφάλειας για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμη την παροχή ενημέρωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων φορέων για θέματα που θεωρούν ότι θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή των επικείμενων υποχρεώσεων.

Η ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης είναι η 13η Αυγούστου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/emir-revision-2015?surveylanguage=en