Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ELTIF)

Στις 19 Μαΐου 2015 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (ELTIF). Σκοπός του Κανονισμού είναι η θέσπιση ενιαίων κανόνων για την αδειοδότηση, τις επενδυτικές πολιτικές και τους κανόνες λειτουργίας των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθενται στην ΕΕ ως ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια.  Απώτερος στόχος είναι η συγκέντρωση και διοχέτευση κεφαλαίων σε ευρωπαϊκές μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον πραγματικό τομέα της οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0098.01.ELL