Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

Καθυστέρηση της υποβολής των σχεδίων τεχνικών προτύπων για τη MiFID2/MiFIR και τη MAR

Ως αποτέλεσμα της αρχικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής ESMA) για την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης νομικής αξιολόγησης σε αρχικό στάδιο (early legal review) επί των σχεδίων τεχνικών προτύπων μιας σειράς Κανονισμών και Οδηγιών που υιοθετήθηκαν το προηγούμενο διάστημα έγινε δεκτό από την Επιτροπή το αίτημα της ESMA για παράταση της προθεσμίας υποβολής ορισμένων σχεδίων τεχνικών προτύπων που συμπληρώνουν τον Κανονισμό και την Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID2/MiFIR) και τον Κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR). Τα εν λόγω σχέδια τεχνικών προτύπων αναμένεται να υποβληθούν περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 αντί του Ιουλίου 2015 όπως προβλέπεται στις εξουσιοδοτικές διατάξεις των ανωτέρω νομοθετημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.esma.europa.eu/system/files/2015-841.pdf