Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


  • 6
  • ΟΚΤ
  • 2014
  • (Operational risk)
Αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου

Στις 6 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου όσον αφορά τις λιγότερο εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού του, δηλαδή την προσέγγιση του βασικού δείκτη και την τυποποιημένη προσέγγιση, περιλαμβανομένης της εναλλακτικής τυποποιημένης προσέγγισης.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

  • 6
  • ΟΚΤ
  • 2014
  • (Operational risk)
Αναθεώρηση των βασικών αρχών της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου

Στις 6 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου από τις τράπεζες ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τις δραστηριότητες και την έκθεσή τους σε κίνδυνο.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας