Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για το απλοποιημένο εναλλακτικό πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης για τους κινδύνους αγοράς

Στις 14 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε το νέο διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς. Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναθεωρείται το πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων τόσο βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης όσο και βάσει της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων.

Με γνώμονα τη διευκόλυνση υιοθέτησης του εν λόγω πλαισίου από τράπεζες, πέραν εκείνων που έχουν σημαντική διεθνή παρουσία, στις 29 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο για το απλοποιημένο εναλλακτικό πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 1
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης (CVA)

Την 1η Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης ('Credit Valuation Adjustment'), με την οποία προτείνονται δύο προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της:

 • FRTV-CVA framework: η συγκεκριμένη προσέγγιση, η οποία είναι προσαρμόσμένη στο νέο πλαίσιο για τους κινδύνους αγοράς, αφορά τις τράπεζες που έχουν αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χρήσης της. Η εν λόγω προσέγγιση αποτελείται από την τυποποιήμένη προσέγγιση ('SA-CVA) και την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων ('IMA-CVA'). 
 • Basic CVA framework: αφορά τις τράπεζες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προσέγγισης FRTV-CVA.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε την 1η Οκτωβρίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 19
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς. Η υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων αναμένεται στο τέλος του 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 18
 • ΙΟΥ
 • 2010
 • (Market risks)
Τροποποίηση του πλαισίου υπολογισμού των κινδύνων αγοράς

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τις ανεπάρκειες που υφίσταντο στο διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι τράπεζες έναντι των κινδύνων αγοράς. Στις 18 Ιουνίου 2010 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση από την Επιτροπή της Βασιλείας του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας