Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Corporate governance and remuneration)
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών

Στις 8 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμπλήρωση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών. Οι κατευθυντήριες γραμμές, με τις οποίες επιδιώκεται η ενίσχυση των απαιτήσεων για την εταιρική διακυβέρνηση, αφορούν, μεταξύ άλλων: 

 • τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») των τραπεζών με έμφαση στα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη του, 
 • τη σύσταση επιτροπών για τη συνδρομή του ΔΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του,  
 • την εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου, 
 • τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση κινδύνων, 
 • την πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης, 
 • την πολιτική αμοιβών, και
 • την πολιτική δημοσιοποίησης σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση πληροφοριών.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 10
 • ΟΚΤ
 • 2014
 • (Corporate governance and remuneration)
Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών

Στις 10 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τη συμπλήρωση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών. Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές, με τις οποίες επιδιώκεται η ενίσχυση των απαιτήσεων για την εταιρική διακυβέρνηση, αφορούν, μεταξύ άλλων: 

 • τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») των τραπεζών με έμφαση στα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη του, 
 • τη σύσταση επιτροπών για τη συνδρομή του ΔΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του,  
 • την εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου, 
 • τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση κινδύνων, 
 • την πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης, 
 • την πολιτική αμοιβών, και
 • την πολιτική δημοσιοποίησης σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση πληροφοριών.

Κείμενο διαβούλευσης