Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας


Παράλληλα με τις προσπάθειες καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί, για τους ίδιους λόγους, και στη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "combating terrorist financing").

 • Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

  Στις 31 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της Απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της Απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου».

  Με την εν λόγω Οδηγία θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες αναφορικά με:

  • τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών στον τομέα των τρομοκρατικών εγκλημάτων,
  • τα εγκλήματα που απορρέουν από δραστηριότητες τρομοκρατικών ομάδων, και
  • μέτρα προστασίας, στήριξης και αρωγής των θυμάτων της τρομοκρατίας.

  Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της, ήτοι την Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018, να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη.

  Οδηγία (ΕΕ) 2017/541

 • Νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

  Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νομοθετικές προτάσεις προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ικανότητας του ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

  Οι νομοθετικές προτάσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να συμπληρώσουν και ενισχύσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο στους τομείς:

  • της ποινικοποίησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

  • της παράνομης διακίνησης μετρητών, και

  • της δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

  Οι νομοθετικές προτάσεις και το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4401_el.htm

 • Συμβιβαστικό κείμενο της Σλοβακικής Προεδρίας επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

  Στις 28 Οκτωβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. το συμβιβαστικό κείμενο της Σλοβακικής Προεδρίας επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

  Το εν λόγω κείμενο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13872-2016-INIT/en/pdf

 • Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης ("FATF") για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής (“correspondent banking services”)

  Στις 21 Οκτωβρίου 2016, η Ολομέλεια της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (“Financial Action Task Force”, ΅FATFΆ) υιοθέτησε Οδηγό για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

  Μέσω του εν λόγω Οδηγού επιχειρείται η διευθέτηση των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρει η υιοθέτηση πολιτικών απομείωσης κινδύνων (“de-risking”) των διεθνών ανταποκριτριών τραπεζών, μέσω της αποσαφήνισης του τρόπου εφαρμογής των προτύπων της FATF στις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

  Το κείμενο του ως άνω Οδηγού είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/correspondent-banking-services.html

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

  Στις 12 Οκτωβρίου 2016, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

  Οι τεχνικές της παρατηρήσεις εστιάζονται:

  • στην μεταχείριση των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων (“virtual currency exchange platforms”) και των παρόχων υπηρεσιών πορτοφολιών θεματοφυλακής διαπιστευτηρίων για την πρόσβαση σε εικονικά νομίσματα (“custodian wallet providers”),

  • στον ορισμό που δίνεται στα εικονικά νομίσματα, και

  • στην λειτουργία των εθνικών συστημάτων μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών (“central registers of bank and payment accounts”).

  Το κείμενο της ως άνω Γνώμης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/en_con_2016_49_f_sign.pdf