Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Δημοσίευση στατιστικών στοιχείων χρήσης συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών των κρατών μελών της CPMI για το έτος 2016

  Στις 15 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (“Committee on Payments and Market Infrastructures”, ‘CPMI’) δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία έτους 2016 για τα συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών των κρατών μελών του (τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα περιλαμβάνονται στα συγκεντρωτικά της ευρωζώνης).

  Στατιστικά στοιχεία CPMI

 • Ανακοίνωση του Συμβουλίου Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (‘ERPB’)

  Την 1η Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η Ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο Πληρωμών Μικρής Αξίας σε Ευρώ (“Euro Retail Payments Board”, ‘ERPB’), στην οποία αποτυπώνονται τα διαμειφθέντα της 8ης συνεδρίασης της Ολομέλειάς του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2017.

  ERPB Statement

 • Υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των RTS της EBA για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 27 Νοεμβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε με κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) της EBA «για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας» (“strong customer authentication and common and secure open standards of communication”) στο πλαίσιο της PSD 2.

  Όπως προκύπτει από το άρθρο 33(4) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης (“screen scraping”) σε λογαριασμούς πληρωμών χρηστών υπηρεσιών πληρωμών από PISPs ή/και AISPs που τηρούν σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), όταν η πρόσβαση σε αυτούς (τους λογαριασμούς πληρωμών) δεν είναι δυνατή με έμμεσο τρόπο (ήτοι μέσω APIs).

  Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, δίνεται η δυνατότητα στις εθνικές αρμόδιες αρχές, κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την EBA, να απαγορεύουν πλήρως την εφαρμογή πρακτικών “screen scraping”, υπό την αίρεση ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών έχουν στη διάθεσή τους μέγιστη προθεσμία τριών (3) μηνών είτε να εγκρίνουν τον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό είτε να τον απορρίψουν. Σε περίπτωση που εγκριθεί, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και, ακολούθως, θα τεθεί σε ισχύ δεκαοκτώ (18) μήνες μετά τη δημοσίευσή του (ήτοι το φθινόπωρο του 2019), δυνάμει του άρθρου 115(4) της PSD 2.

  EC Delegated Regulation on SCA & SC PSD 2

 • Έκθεση της ΕΚΤ αναφορικά με τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος περί επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για το έτος 2016

  Στις 24 Νοεμβρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος περί επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για το έτος 2016.

  Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για:

  • τα καθήκοντα του Ευρωσυστήματος περί επίβλεψης της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού (π.χ. ‘TARGET2’),
  • τις δραστηριότητες του Ευρωσυστήματος για την εκπλήρωση των ως άνω καθηκόντων, και
  • τις τρέχουσες ρυθμιστικές εξελίξεις στο πεδίο των πληρωμών (π.χ. ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (‘RTS’) της EBA «για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα ασφαλή και κοινά πρότυπα επικοινωνίας» στο πλαίσιο της PSD 2).

  Τέλος, περιλαμβάνει ειδικά άρθρα για:

  • τα instant payments,
  • την ενίσχυση του βαθμού ανθεκτικότητας (‘resilience’) των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών στους κινδύνους «κυβερνοεπιθέσεων» (‘cyber risks’), και
  • τα RTS της ΕΒΑ «για την ισχυρή ταυτοποίηση του πελάτη και τα ασφαλή και κοινά πρότυπα επικοινωνίας» στο πλαίσιο της PSD 2.

  ECB’s Eurosystem Oversight Report 2016