Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Κείμενο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων της Επιτροπής της Βασιλείας για τον ορισμό του κεφαλαίου στο πλαίσιο της Βασιλείας III

  Η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε επικαιροποιημένο κείμενο με συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQs) αναφορικά με την οριοθέτηση της έννοιας του κεφαλαίου (capital) στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

  Επισημαίνεται ότι οι διευκρινιστικές ερωτήσεις-απαντήσεις περιλαμβάνουν κάθε είδος κεφαλαίου (πχ. Tier 1, Tier 2, goodwill, investments on own funds κ.λπ.) που καλύπτεται από τη νομοθεσία. Οι εν λόγω ερωτήσεις-απαντήσεις επικαιροποιούν το αρχικό κείμενο των FAQs για την έννοια του κεφαλαίου, όπως αυτό είχε εκδοθεί το 2011.

  Basel III FAQs

 • EBA Basel III monitoring exercise

  Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε την εξαμηνιαία έκθεση (CRD IV/CRR Basel III monitoring exercise) με την οποία αξιολογείται η πρόοδος που έχει σημειώσει ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ. Το δείγμα της εν λόγω άσκησης αποτελείται από 164 πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε 18 κράτη μέλη της ΕΕ και τη Νορβηγία, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  1.      Group 1: περιλαμβάνει 45 πιστωτικά ιδρύματα με διεθνείς δραστηριότητες και Tier 1 capital άνω των 3 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα τέσσερα ελληνικά συστημικά σημαντικά ιδρύματα, και

  2.      Group 2: περιλαμβάνει τα υπόλοιπα 119 πιστωτικά ιδρύματα.

  Η άσκηση διενεργήθηκε βάσει στοιχείων με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2016 και εξετάζει την πρόοδο των πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, τον LR, τον LCR και τον NSFR.

  Basel III Monitoring Exercise Results

 • Επικαιροποιημένος κατάλογος της EBA με τους φορείς του δημόσιου τομέα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών στο πλαίσιο του CRR

  Την 1η Αυγούστου 2017, η EBA δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο με τους φορείς του δημόσιου τομέα που δύνανται να αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα σε περιφερειακές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές ή κεντρικές κυβερνήσεις για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR).

  Updated List of Public Sector Enitities for the calculation of capital requirements

 • Εκθέσεις της EBA για τα σχέδια χρηματοδότησης και την επιβάρυνση του ενεργητικού των τραπεζών

  Στις 31 Ιουλίου 2017, η EBA δημοσίευσε δυο (2) εκθέσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά τα σχέδια χρηματοδότησης (funding plans) και η δεύτερη την επιβάρυνση του ενεργητικού (asset encumbrance) των τραπεζών που λειτουργούν εντός της ΕΕ.

  Οι εκθέσεις αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κύριων πηγών χρηματοδότησης των τραπεζών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δείχνουν ότι οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξήσουν το δανεισμό τους και να διευρύνουν την καταθετική τους βάση, καθώς και τη χρηματοδότησή τους μέσω των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επισημαίνεται επίσης ότι σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των τραπεζών, οι καταθέσεις πελατείας εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησής τους (πάνω από 50%).

  Report on Funding Plans

  Report on Asset Encumbrance

 • Έκθεση του ESRB για το IFRS 9

  Στις 17 Ιουλίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB) δημοσίευσε έκθεση, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα ανακύψουν από την εφαρμογή του IFRS 9 στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνονται, επίσης, προτάσεις πολιτικής για την πρόληψη ή/και άμβλυνση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων του IFRS 9 στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Έκθεση ESRB