Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας που τροποποιεί την BRRD

  Στις 26 Απριλίου 2017, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύθηκε η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την Οδηγία 2014/59/ΕΕ (BRRD) όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία (CON/2017/6).

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Σύναψη συμβάσεων του SRB με τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης για το bridge financing του SRF

  Στις 8 Φεβρουαρίου 2017, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η σύναψη συμβάσεων και με τα 19 κράτη-μέλη της ευρωζώνης για τη δημιουργία γραμμής πίστωσης (credit line) από κάθε κράτος-μέλος προς το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (2016-2023). Δεδομένου ότι στα πρώτη έτη λειτουργίας του το SRF δεν θα έχει σχηματίσει υψηλό αποθεματικό, με την υιοθέτηση της συγκεκριμένης διαδικασίας (brigde financing) διασφαλίζεται ότι θα είναι δυνατή η κάλυψη του κόστους εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς την επιβάρυνση των φορολογουμένων.
  Συγκεκριμένα, κάθε κράτος-μέλος, βάσει της σύμβασης που έχει συνάψει με το SRB, δεσμεύεται να δανείσει, σε περίπτωση που απαιτηθεί, το ποσό που πρέπει να καταβάλλουν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα στο SRF έως το 2023 με τη μορφή εισφορών εξυγίανσης. Το δάνειο του κράτους-μέλους προς το SRF θα αποπληρωθεί μέσω εκ των υστέρων εισφορών εξυγίανσης που θα καταβάλλουν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα.


  Ανακοίνωση του SRB

 • Οδηγός του SRB σχετικά με την εκπόνηση σχεδίων εξυγίανσης

  Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε Οδηγό με τον οποίο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης σχεδίων εξυγίανσης, καθώς και το περιεχόμενο αυτών. Συγκεκριμένα, με τον Οδηγό εξειδικεύονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • η δομή και το περιεχόμενο των σχεδίων εξυγίανσης,
  • οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλει κάθε ίδρυμα στο SRB προκειμένου το τελευταίο να καταρτίσει το σχέδιο εξυγίανσης,
  • η σύνδεση των σχεδίων ανάκαμψης με τα σχέδια εξυγίανσης, και
  • τα στοιχεία από το σχέδιο εξυγίανσης, τα οποία γνωστοποιούνται από το SRB στο ενδιαφερόμενο ίδρυμα, και η δυνατότητα του τελευταίου να διατυπώσει παρατηρήσεις επί του σχεδίου εξυγίανσης.

  Ανακοίνωση του SRB

 • ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712 της Επιτροπής αναφορικά με τα αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων

  Στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ (ΕΕ L 258, σελ. 1-7), ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τα ακόλουθα θέματα:

  • τον καθορισμό ελάχιστου συνόλου πληροφοριών τις οποίες θα πρέπει να περιέχουν τα λεπτομερή αρχεία σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, και
  • τις περιστάσεις στις οποίες θα πρέπει να επιβάλλεται η απαίτηση αυτή.

  Η έναρξη ισχύος του ως άνω Κανονισμού έχει οριστεί (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της ΕΕ.

  Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1712

   

 • ΚατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής για τον υπολογισμό του MREL

  Με το άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 4335/2015, καθιερώθηκε μια νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να εκπληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (΅Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities', εφεξής 'MREL'). Με τη συγκεκριμένη εποπτική απαίτηση επιδιωκέται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της κάλυψης ενδεχόμενων ζημιών από τους μετόχους και τους πιστωτές τους, χωρίς να απαιτείται η ανακεφαλαιοποίησή τους με κρατικά κεφάλαια και με προσφυγή στους πόρους του ταμείου εξυγίανσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

  Στις 3 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατΆ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1450 της Επιτροπής βάσει του οποίου προσδιορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρχές εξυγίανσης κατά τον προσδιορισμό του ύψους του MREL που πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα.

  Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1450 της Επιτροπής