Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το ύψος του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος

  Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζει σε τριμηνιαία βάση το ύψος του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (countercyclical capital buffer) για την Ελλάδα, στις 27 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 107/19.12.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορίζεται το ύψος του εν λόγω αποθέματος για το πρώτο τρίμηνο του 2017 στο 0%.

  ΠΕΕ 107/19.12.2016

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ για την εποπτεία σημαντικών υποκαταστημάτων

  Στις 20 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εποπτεία των σημαντικών υποκαταστημάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 51 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV), εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος θεωρείται σημαντικό, εφόσον πληροί ορισμένα κριτήρια, μεταξύ άλλων όταν το μερίδιο αγοράς του υποκαταστήματος ως προς τις καταθέσεις στο κράτος υποδοχής υπερβαίνει το 2%.

  Οι υπό διαβούλευση κατευθυντήριες γραμμές εξειδικεύουν το πλαίσιο συνεργασίας της αρχής ενοποιημένης εποπτείας και των εποπτικών αρχών του κράτους-μέλους καταγωγής και υποδοχής σε ό,τι αφορά τα «πιο σημαντικά» από τα σημαντικά υποκαταστήματα (significant-plus branches). Ένα σημαντικό υποκατάστημα θεωρείται “significant-plus” εφόσον είναι:

  • σημαντικό για το ίδρυμα ή για τον τραπεζικό όμιλο,
  • επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες, ή
  • είναι σημαντικό για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του κράτους-μέλους υποδοχής.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 20 Μαρτίου 2017.

  Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • Εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2017

  Στις 15 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΚΤ εξέδωσε Ανακοίνωση με την οποία δημοσιοποιεί τις εποπτικές προτεραιότητες για το 2017. Συγκεκριμένα, οι τρεις (3) εποπτικές προτεραιότητες για το 2017 αφορούν την αξιολόγηση:

  1.      των επιχειρηματικών μοντέλων και της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων,

  2.      του πιστωτικού κινδύνου, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και τη συγκέντρωση ανοιγμάτων, και

  3.      της διαχείρισης κινδύνων.

  Ανακοίνωση της ΕΚΤ

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

  Στις 14 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ενσωματώνοντας στο ενωσιακό δίκαιο τις ρυθμίσεις για τον Πυλώνα 3 που υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2015 η Επιτροπή της Βασιλείας. Με τις κατευθυντήριες γραμμές υιοθετούνται ενιαίοι πίνακες και υποδείγματα βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν κυρίως  τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) και τα εγχωρίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs) και προβλέπουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

  • το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων,
  • τις κεφαλαιακές απαιτήσεις,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο (τυποποιημένη προσέγγιση και προσέγγιση IRB),
  • τους κινδύνους αγοράς, και
  • τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

   

  Κατευθυντήριες γραμμές

 • Απόφαση της ΤτΕ για τον προσδιορισμό των O-SIIs που εδρεύουν στην Ελλάδα

  Στις 18 Νοεμβρίου 2016, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ υιοθέτησε την Απόφαση 104/18.11.2016 δυνάμει του άρθρου 124(12) του ν. 4261/2014 με την οποία προσδιορίζονται τα λοιπά συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (O-SIIs) που εδρεύουν στην Ελλάδα και καθορίζεται το ύψος των (επιπλέον) κεφαλαιακών απαιτήσεων που πρέπει να τηρούν.

  Η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ ορίζει τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα ως O-SIIs:

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ,
  • Τράπεζα Eurobank Ergasias AE,
  • Τράπεζα Πειραιώς, και
  • Alpha Bank.

  Για το έτος 2017 το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω ιδρύματα ορίζεται σε 0%.

   

  Απόφαση 104/18.11.2016