Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημοσίευση από την ΕΚΤ στατιστικών στοιχείων για τα σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα

  Στις 31 Ιανουαρίου 2017, η ΕΚΤ δημοσίευσε επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε ό,τι αφορά τα άμεσα εποπτευόμενα από την ίδια πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβανομένων των τεσσάρων ελληνικών συστημικά σημαντικών, σχετικά με:

  • την κερδοφορία,
  • την κεφαλαιακή επάρκεια,
  • την ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού (π.χ. μη εξυπηρετούμενα και ρυθμισμένα ανοίγματα), και
  • τη ρευστότητα.


  Έκθεση της ΕΚΤ

 • Δημοσίευση στο ΦΕΚ του ν. 4449/2017 για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

  Στις 24 Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/56/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών».

   

 • Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 για τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα

  Στις 16 Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 2675/19.12.2016 του Διοικητή της ΤτΕ (ΠΔ/ΤΕ) «Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους», με την οποία καθιερώθηκαν νέα υποδείγματα για την υποβολή στοιχείων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα. Στις 18 Ιανουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 108/19.12.2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) με την οποία τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 αναφορικά με την «υποβολή στοιχείων για τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα».

  Με την ΠΕΕ 108/19.12.2016 επέρχονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 λόγω της καθιέρωσης των νέων υποδειγμάτων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα.

  Οι διατάξεις της ΠΕΕ 108/19.12.2016 τίθενται σε ισχύ από τις 20 Μαρτίου 2017.

  ΠΕΕ 108/19.12.2016

 • Υποβολή από τα πιστωτικά ιδρύματα περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους

  Στις 16 Ιανουαρίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 2675/19.12.2016 του Διοικητή της ΤτΕ «Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους».

  Σύμφωνα με την εν λόγω Πράξη, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και άλλες εταιρείες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΤτΕ στοιχεία μεγάλων οφειλετών, εφόσον το συνολικό ποσό της οφειλής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός (1) εκ. ευρώ.

  Τα συγκεκριμένα υποδείγματα πρέπει να υποβάλλονται σε ατομική και ενοποιημένη βάση ανά τρίμηνο εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη αυτού.

  Πράξη 2675/19.12.2016 του Διοικητή της ΤτΕ

 • Έκθεση της ΕΒΑ σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ

  Στις 13 Ιανουαρίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε την τριμηνιαία έκθεση (EBA Risk Dashboard) σχετικά με την κατάσταση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος βάσει ορισμένων δεικτών που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα, την κερδοφορία και την ποιότητα του ενεργητικού, οι οποίοι αντανακλούν τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο. Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2016 για 156 ιδρύματα.

  Τα βασικά σημεία της έκθεσης σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι τα εξής:

  • o δείκτης CET1 αυξήθηκε σε 14,1% (Q3/2016) από 13,6% (Q2/2016),
  • ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL ratio) υποχώρησε στο 5,4% (Q3/2016) από 5,5% (Q2/2016),
  • ο συντελεστής κάλυψης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθε σε 44,3% (Q3/2016) από 43,8% (Q2/2016), και
  • το Return on Equity (RoE) μειώθηκε σε 5,4% (Q3/2016) από 5,7% (Q2/2016).

   

  Έκθεση της ΕΒΑ