Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Επικαιροποιημένη έκδοση του πλαισίου επίβλεψης των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα

  Την 1η Αυγούστου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε την επικαιροποιημένη έκδοση του πλαισίου επίβλεψης των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα.

  Στις υποδομές του χρηματοπιστωτικού τομέα υπάγονται τα συστήματα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων συμψηφισμού, διακανονισμού και εν γένει εκκαθάρισης πληρωμών, καθώς και τα συστήματα διενέργειας, συμψηφισμού, διακανονισμού χρεογράφων και εν γένει έξω-χρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών για την ανταποκριτική τραπεζική

  Στις 13 Ιουλίου 2016 δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών η έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (΅CPMIΆ) για την «ανταποκριτική τραπεζική» (΅correspondent bankingΆ).

  Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.bis.org/cpmi/publ/d147.pdf

 • Πλαίσιο Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (SECA – Single Euro Cash Area)

  Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (΅EPCΆ) δημοσίευσε το επικαιροποιημένο Πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (΅SECA frameworkΆ).

  Το Πλαίσιο, το οποίο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 2006, έτυχε επικαιροποίησης για τέταρτη φορά, προκειμένου να αποτυπωθεί ορθότερα η τρέχουσα κατάσταση στη θεματική των μετρητών, συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων ευρωπαϊκών ρυθμιστικών εξελίξεων.

  Το εν λόγω Πλαίσιο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/single-euro-cash-area-seca-framework/

 • Πλαίσιο Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (SECA – Single Euro Cash Area) - Νέα έκδοση

  Την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών δημοσίευσε το επικαιροποιημένο Πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς Μετρητών σε Ευρώ (SECA framework).

  Το Πλαίσιο, το οποίο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 2006, έτυχε επικαιροποίησης για τέταρτη φορά, από την Ομάδα Εργασίας του EPC για θέματα μετρητών.

  Το νέο κείμενο του Πλαισίου έχει επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα κατάσταση στη θεματική των μετρητών, καθώς και τις επικείμενες ευρωπαϊκές ρυθμιστικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη θεματική.

  Το σχετικό με το κόστος διαχείρισης των μετρητών infographic είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/infographic-improving-the-cost-efficiency-of-cash/epc162-16infographiccost-efficiency-of-cash20-06-2016final/

 • Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (΅PSD 2Ά)

  Στις 23 Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ» γνωστή με το αγγλικό ακρωνύμιο ΅PSD 2Ά.

  Οι βασικές διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας, αφορούν, μεταξύ άλλων:

  • την εισαγωγή δύο (2) νέων κατηγοριών υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμών),

  • την εισαγωγή δύο (2) νέων κατηγοριών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (ήτοι των παρόχων υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμών),

  • την ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, απαιτώντας αυστηρή ταυτοποίηση των πελατών για τις πληρωμές τους, και

  • την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών υπηρεσιών πληρωμών.

  Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016. Έκτοτε, τα κράτη μέλη θα πρέπει, έως τις 13 Ιανουαρίου 2018, να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη. Την ίδια ημερομηνία καταργείται η υφιστάμενη Οδηγία 2007/64/ΕΚ (΅PSD 1Ά).