Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015

  Με την τροπολογία 429/3 "Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015", η οποία κατατέθηκε στο ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου "Κύρωση της Συνολικής Συμφωνίας - Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, αφενός, και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, αφετέρου, με τις αναπόσπαστες σ'αυτήν Δηλώσεις", παρατείνεται η περίοδος εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) για τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση πρώτης κατοικίας, τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για ένα μήνα ακόμη (μέχρι 15.6.2016).

 • Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων και της Οδηγίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

  Την 4η Μαΐου 2016 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης - πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου", καθώς και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου "Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)".

  Με τα ως άνω κανονιστικά κείμενα αναμορφώνεται πλήρως το πλαίσιο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ. Η προθεσμία ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών είναι η 6η Μαΐου 2018.

 • Νόμος 4380/2016 (ΦΕΚ Α' 66) - Τροποποιήσεις στους Ν. 4354/2015 και Ν. 4307/2014

  Με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4380/2016 (ΦΕΚ Α' 66/15.4.2016) "Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας", παρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από μη Εξηυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) για τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση πρώτης κατοικίας, τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για ένα μήνα ακόμη (μέχρι 15.5.2016).

  Περαιτέρω, παρατείνεται η ισχύς της εφαρμογής των άρθρων 60 και 61 του Ν. 4307/2014 για τη ρύθμιση χρεών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς για δύο ακόμη μήνες (μέχρι 30.6.2016).

 • Κατάθεση Τροπολογίας "Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων (τροποποίηση Ν. 4354/2015 και Ν. 4307/2014)"

  Με την τροπολογία 315/13 11.4.2016 "Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων (τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4354/2015 και του Ν. 4307/2014, ρυθμίσεις θεμάτων περί δημοσίων συμβάσεων", η οποία κατατέθηκε χθες στο Σχέδιο Νόμου για την Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, παρατείνεται η περίοδος της εξαίρεσης από την πώληση σε Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από μη Εξηυπηρετούμενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.) για τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση πρώτης κατοικίας, τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου για ένα μήνα ακόμη (μέχρι 15.5.2016).

  Περαιτέρω, παρατείνεται η ισχύς της εφαρμογής των άρθρων 60 και 61 του Ν. 4307/2014 για τη ρύθμιση χρεών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς για δύο ακόμη μήνες (μέχρι 30.6.2016).