Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους ευάλωτους καταναλωτές σε βασικές αγορές της ΕΕ

  Περί τα τέλη Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη μελέτη σχετικά με τους ευάλωτους καταναλωτές στην ΕΕ η οποία διενεργήθηκε κατά τα έτη 2013-2014 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της έννοιας του «ευάλωτου» καταναλωτή κατΆ αντιδιαστολή προς τον «μέσο» καταναλωτή, ως έννοιας σημαντικής στο πλαίσιο των διατάξεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αλλά και η κατανόηση των αιτιών που οδηγούν στην εμφάνιση του εν λόγω φαινομένου σε βασικές αγορές της ΕΕ. Οι αγορές που μελετήθηκαν ήταν ο τομέας της ενέργειας, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και το περιβάλλον του Διαδικτύου.   

  Consumer vulnerability across key markets in the European Union 

 • Ανάρτηση του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ (στεγαστικά δάνεια) στο opengov προς δημόσια διαβούλευση

  Στις 28 Απριλίου 2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα opengov το σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010. Το σχέδιο νόμου, τα Παραρτήματα, καθώς και η Αιτιολογική Έκθεση επί του σχεδίου είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opengov.gr/minfin/?p=6727 .

  Η διαβούλευση επί του ως άνω σχεδίου θα λήξει στις 24 Μαΐου 2016 στις 14:00.

 • Δημιουργία επιτοκίου αναφοράς στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ για τα στεγαστικά δάνεια

  Στις 21 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- ΕΒΑ) δημοσίευσε την τελική της έκθεση σχετικά με τη δημιουργία ενός επιτοκίου αναφοράς (benchmark rate) το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους πιστωτικούς φορείς κατά τη συμπλήρωση του Ευρωπαϊκού Τυποποιημένου Δελτίου Πληροφοριών (“ESIS”) στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ.  Με την έναρξη εφαρμογής της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, θα πρέπει να διατίθεται εκ μέρους των αρμοδίων εθνικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος) ή της ΕΒΑ ένα εξωτερικό επιτόκιο αναφοράς για τη διενέργεια των σχετικών υπολογισμών εκ μέρους των πιστωτικών φορέων. Το benchmark rate της ΕΒΑ τυγχάνει εφαρμογής μόνο εφόσον δεν διατίθεται αντίστοιχο εξωτερικό επιτόκιο αναφοράς από την αρμόδια εθνική αρχή του κάθε κράτους μέλους.

  Η ΕΒΑ προτείνει τη διαμόρφωση του εν λόγω επιτοκίου βάσει συγκεκριμένου τύπου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη το Βασικό Επιτόκιο Αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των πωλήσεων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες

  Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών του προσωπικού που εμπλέκεται στις πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες.

   

   

 • Πράσινη Βίβλος «για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες- Καλύτερα προϊόντα, περισσότερες δυνατότητες επιλογής και περισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις»

  Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση Πράσινη Βίβλο σχετικά με τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (΅retail financial servicesΆ). Υπό τον γενικό όρο «λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται προϊόντα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • ασφαλιστικά προϊόντα,
  • συμβάσεις πίστωσης,
  • υπηρεσίες πληρωμών, τρεχούμενοι λογαριασμοί και λογαριασμοί ταμιευτηρίου, και
  • άλλες μορφές επενδύσεων που απευθύνονται σε ιδιώτες.

  Η παρούσα διαβούλευση στοχεύει στην συγκέντρωση παρατηρήσεων και προτάσεων από καταναλωτές και φορείς της αγοράς για τα εμπόδια που παραμένουν αναφορικά με τα ακόλουθα:

  • τη δυνατότητα των επιχειρήσεων με έδρα σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ να προσφέρουν λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ,
  • τη δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράζουν τις ως άνω υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, και
  • τη δυνατότητα των καταναλωτών να μεταφέρουν τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που ήδη έχουν αποκτήσει από ένα κράτος μέλος σε άλλο.