Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/62/ΕΕ

  Στις 9 Νοεμβρίου 2016, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, στην εθνική μας έννομη τάξη οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/62/ΕΕ «σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου».

  Το ως άνω Σχέδιο Νόμου και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=246e2286-a8e1-4283-95c0-a6b901169a95

 • Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 3 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ΅EBAΆ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνεται στις αρμόδιες αρχές αναφορικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να τους παρέχονται:

  • αφενός κατά την υποβολή αίτησης για την απόκτηση άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, και

  • αφετέρου για την καταχώριση σε δημόσιο μητρώο που τηρούν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. των παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμών (“account information services providers”, ΅AISPsΆ).

  Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

  Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.eba.europa.eu/news-press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_eventId=1646242

 • Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (΅CPMIΆ)

  Tην Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (΅CPMIΆ) η έκθεση που εκπόνησε, σχετική με την ανάπτυξη και τη σημασία των υπηρεσιών γρήγορων πληρωμών μικρής αξίας (fast payments), και τις προκλήσεις που αυτές δημιουργούν για τα συστήματα πληρωμών.

  Η έκθεση, με τίτλο:΅Fast payments – enhancing the speed and availability of retail paymentsΆ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.bis.org/cpmi/publ/d154.htm

 • Στατιστικά στοιχεία για το έτος 2015 σχετικά με τις συναλλαγές πληρωμών δίχως τη χρήση μετρητών

  Στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2015 σχετικά με τις συναλλαγές πληρωμών δίχως τη χρήση μετρητών.

  Όπως προκύπτει, ο αριθμός των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί με τη χρήση:

  • επιταγών,

  • καρτών πληρωμών (εξαιρουμένων εκείνων που λειτουργούν ως ηλεκτρονικό χρήμα),

  • υπηρεσιών μεταφοράς πιστώσεων, και

  • υπηρεσιών άμεσων χρεώσεων

  στην Ελλάδα ανήλθαν, το 2015, σε 423 εκατ. ευρώ (+101 εκατ. σε σχέση με το 2014), ήτοι 39 συναλλαγές ανά κάτοικο (+10 συναλλαγές σε σχέση με το 2014).

  Σε όρους αξίας συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 464,1 εκατ. ευρώ (74% επί του συνόλου για την Ελλάδα), οι επιταγές στα 126,1 εκατ. ευρώ (20%), οι άμεσες χρεώσεις στα 26,8 εκατ. ευρώ (4%) και οι κάρτες πληρωμών που έχουν εκδοθεί από φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα στα 8,8 εκατ. ευρώ (2%).

 • Οδηγός εφαρμογής της αναθεωρημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (΅PSD 2Ά)

  H Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία («ΕΤΟ») δημοσίευσε στο δικτυακό της τόπο οδηγό εφαρμογής της αναθεωρημένης Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (΅PSD 2Ά), προκειμένου να συμβάλλει επικουρικά στο έργο των πιστωτικών ιδρυμάτων για την απρόσκοπτη προσαρμογή των σχετικών - με τις υπηρεσίες πληρωμών - δραστηριοτήτων τους στις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

  Επισημαίνεται ότι η ως άνω Οδηγία θα πρέπει να έχει ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 13 Ιανουαρίου 2018.

  Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://www.zyyne.com/zh5/212663#p=0