Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Δημοσίευση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης καταλόγου με τις τράπεζες για τις οποίες είναι αρμόδιο

  Την 1η Ιανουαρίου 2016, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (΅SRMΆ) στο πλαίσιο του οποίου:

  • το Ενιαίο Συμβούλιο ΕξυγίανσηςSRBΆ) είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των σχετικών με την εξυγίανση καθηκόντων σε ό,τι αφορά τους 129 τραπεζικούς ομίλους που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ, καθώς και άλλους 15 διασυνοριακούς τραπεζικούς ομίλους, και
  • οι εθνικές αρχές εξυγίανσης παραμένουν αρμόδιες για τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης.

  Στις 8 Ιανουαρίου 2016, το SRB δημοσίευσε κατάλογο με τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο ευθύνης του. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το SRB είναι αρμόδιο για:

  • τους τέσσερις τραπεζικούς ομίλους που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ στο πλαίσιο του SSM, και
  • την Investment Bank of Greece, S.A., η οποία είναι θυγατρική της Cyprus Popular Bank/Laiki bank.

   

  Ανακοίνωση SRB

 • Τελικά ρυθμιστικά σχέδια και κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της BRRD

  Στις 17 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  (ΕΒΑ) δημοσίευσε στο πλαίσιο της BRRD, κείμενα σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

  1. τις πληροφορίες που πρέπει κατΆ ελάχιστον να περιλαμβάνονται στα λεπτομερή αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων, (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων),και
  2. τα σχέδια αναδιοργάνωσης που υποβάλλονται κατά την αναδιάρθρωση παθητικού (bail – in) με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση ιδρύματος, (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριες γραμμές), και
  3. τον προσδιορισμό της αξίας των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 BRRD (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων).

   

   

  .

 • Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης

  Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (΅European Banking UnionΆ), η οποία άρχισε να λειτουργεί στις 4 Νοεμβρίου 2014, αποτελείται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (΅SSMΆ) και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (΅SRMΆ). Ο SRM θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Η λειτουργία του SRM συμπληρώνεται από το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (΅SRFΆ), το οποίο θα καλύπτει το κόστος εξυγίανσης των μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Η έναρξη λειτουργίας του SRM και του SRF είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιανουαρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ευρωζώνης θα είχε κυρώσει τη διακυβερνητική συμφωνία για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση των εισφορών προς το SRF.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (΅SRBΆ), η προϋπόθεση για την κύρωση της προαναφερθείσας διακυβερνητικής συμφωνίας εκπληρώθηκε. Επομένως, ο SRM και το SRF θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2016.

  Ανακοίνωση SRB

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ επί σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την διαβίβαση πληροφοριών και τήρηση εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 της BRRD

  Στις 27 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD). Με την παρούσα διαβούλευση, η ΕΒΑ προτείνει την υιοθέτηση γενικών αρχών κατά τη διαβίβαση της ως άνω πληροφόρησης ούτως ώστε, αφενός μεν, να διασφαλίζεται η ανωνυμία των ιδρυμάτων στα οποία αφορούν οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες και, αφετέρου, να μην ανακύπτουν αντίθετες προσεγγίσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων εθνικών αρχών.

  Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών

 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ «Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων» με τον νόμο υπ’ αριθ. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80)»

  Στις 23 Ιουλίου 2015, δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αριθ. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ Α 87/23.07.2015) με το δεύτερο άρθρο του οποίου ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (BRRD).

  Νόμος 4335/2015