Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Τελικά ρυθμιστικά σχέδια και κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο της BRRD

  Στις 17 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  (ΕΒΑ) δημοσίευσε στο πλαίσιο της BRRD, κείμενα σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

  1. τις πληροφορίες που πρέπει κατΆ ελάχιστον να περιλαμβάνονται στα λεπτομερή αρχεία χρηματοπιστωτικών συμβάσεων, (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων),και
  2. τα σχέδια αναδιοργάνωσης που υποβάλλονται κατά την αναδιάρθρωση παθητικού (bail – in) με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση ιδρύματος, (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και κατευθυντήριες γραμμές), και
  3. τον προσδιορισμό της αξίας των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 BRRD (τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων).

   

   

  .

 • Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης

  Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση (΅European Banking UnionΆ), η οποία άρχισε να λειτουργεί στις 4 Νοεμβρίου 2014, αποτελείται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (΅SSMΆ) και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (΅SRMΆ). Ο SRM θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Η λειτουργία του SRM συμπληρώνεται από το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (΅SRFΆ), το οποίο θα καλύπτει το κόστος εξυγίανσης των μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Η έναρξη λειτουργίας του SRM και του SRF είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιανουαρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015 η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ευρωζώνης θα είχε κυρώσει τη διακυβερνητική συμφωνία για τη μεταφορά και αμοιβαιοποίηση των εισφορών προς το SRF.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (΅SRBΆ), η προϋπόθεση για την κύρωση της προαναφερθείσας διακυβερνητικής συμφωνίας εκπληρώθηκε. Επομένως, ο SRM και το SRF θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2016.

  Ανακοίνωση SRB

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ επί σχεδίου κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την διαβίβαση πληροφοριών και τήρηση εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 3 της BRRD

  Στις 27 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority- ΕΒΑ) έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 7 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD). Με την παρούσα διαβούλευση, η ΕΒΑ προτείνει την υιοθέτηση γενικών αρχών κατά τη διαβίβαση της ως άνω πληροφόρησης ούτως ώστε, αφενός μεν, να διασφαλίζεται η ανωνυμία των ιδρυμάτων στα οποία αφορούν οι διαβιβαζόμενες πληροφορίες και, αφετέρου, να μην ανακύπτουν αντίθετες προσεγγίσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων εθνικών αρχών.

  Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών

 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ «Ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων» με τον νόμο υπ’ αριθ. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80)»

  Στις 23 Ιουλίου 2015, δημοσιεύτηκε ο Νόμος υπ’ αριθ. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ Α 87/23.07.2015) με το δεύτερο άρθρο του οποίου ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (BRRD).

  Νόμος 4335/2015

 • Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της ΕΒΑ σχετικά με το MREL

  Με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ ('BRRD') καθιερώνεται μια νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να εκπληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, η ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις ('Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities', εφεξής 'MREL'). Με τη συγκεκριμένη εποπτική απαίτηση επιδιωκέται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της κάλυψης ενδεχόμενων ζημιών από τους μετόχους και τους πιστωτές τους, χωρίς να απαιτείται η ανακεφαλαιοποίησή τους με κρατικά κεφάλαια και με προσφυγή στους πόρους του ταμείου εξυγίανσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

  Στις 3 Ιουλίου 2015, η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με το οποίο εξειδικεύονται τα κριτήρια που οφείλει να λαμβάνει υπόψη η αρχή εξυγίανσης κατά τον προσδιορισμό του ύψους του MREL που οφείλει να τηρεί κάθε ίδρυμα.

  Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων