Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Κώδικας καταναλωτικής δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

  Στις 23 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 969) η υπ’ αριθμόν 31619 οικ. Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με την καθιέρωση Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

  Σύμφωνα με το εσωτερικό άρθρο 1 του άρθρου πρώτου της εν λόγω Απόφασης, ο Κώδικας:

  • θέτει τις γενικές αρχές και ορίζει τους ελάχιστους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται έναντι του καταναλωτή από τις επιχειρήσεις,
  • εφαρμόζεται στις Business-to-Customer (B2C) συναλλαγές, στο πλαίσιο των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών έναντι αμοιβής εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, και
  • ισχύει υπό την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή, τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά.

  ΦΕΚ Β’ 969

 • Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ

  Στις 9 Μαρτίου 2017, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/92/ΕΕ «για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά» (‘PAD’).

  Σχέδιο Νόμου

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ αναφορικά με τις πολιτικές αποδοχών στο πλαίσιο της πώλησης και της προώθησης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες

  Στις 28 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την πώληση και προώθηση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές εισάγουν ρυθμίσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών αποδοχών, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών και να αποφεύγονται περιπτώσεις τυχόν καταχρηστικής προώθησης προϊόντων οι οποίες, μακροπρόθεσμα, αποβαίνουν σε βάρος τόσο του καταναλωτικού κοινού όσο και του ιδίου του ιδρύματος.

  Οι αρμόδιες αρχές, στις οποίες απευθύνονται πρωτίστως οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, και τα υπόχρεα ιδρύματα καλούνται να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών έως τις 18 Ιανουαρίου 2018.

   

  Guidelines on remuneration policies and practices related to the sale and provision of retail banking products and services 

 • Διαβούλευση της ΕΒΑ επί σχεδίου ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σε εφαρμογή των άρθρων 3(4), 4(6) και 5(4) της Payment Accounts Directive

  Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, η ΕΒΑ έθεσε σε διαβούλευση τα ακόλουθα σχέδια:

  • σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζει την τυποποιημένη ορολογία της Ένωσης για τις πλέον κοινές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 3(4) της PAD,
  • σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφοριών περί τελών και το κοινό του σύμβολο, σύμφωνα με το άρθρο 4(6) της PAD, και
  • σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και του κοινού συμβόλου της, σύμφωνα με το άρθρο 5(4) της PAD.

  Η εν λόγω διαβούλευση λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2016.

  Έγγραφο διαβούλευσης

   

   

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία

  Στις 28 Ιουνίου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε τη γνώμη της επί του σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης που αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία στο ελληνικό δίκαιο. Η σχετική γνωμοδοτική αρμοδιότητα της ΕΚΤ αφορά αποκλειστικά τις διατάξεις του σχεδίου Νόμου που μπορούν να επηρεάσουν τον ρόλο και τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) ως κεντρικής τράπεζας, εθνικής εποπτικής αρχής και μέλους του Ευρωσυστήματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

  Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28ης Ιουνίου 2016 «σχετικά με συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές που αφορούν ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία» (CON/2016/34)