Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

 • Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 5 Μαΐου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που απευθύνονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) όσον αφορά τη θέσπιση, εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας για τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων και κινδύνων ασφαλείας, περιλαμβανομένων (κατά περίπτωση) των διαδικασιών πιστοποίησης.

  Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 7 Αυγούστου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

  Consultation Paper

 • Δημοσίευση επικαιροποιημένης έκδοσης της «Λευκής Βίβλου» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) για τις πληρωμές μέσω φορητών συσκευών

  Στις 14 Μαρτίου 2017, το EPC δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένη έκδοση της «Λευκής Βίβλου» (“White Paper”) για τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω φορητών συσκευών (“mobile payments”).

  Η «Λευκή Βίβλος» έχει ως στόχο να συμβάλλει στην περαιτέρω ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς για τις πληρωμές, στο πλαίσιο του SEPA. Παράλληλα, επιχειρείται η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες), των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας (“mobile network operators”), των επιχειρήσεων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου αναφορικά με τις πρωτοβουλίες του EPC στη συγκεκριμένη θεματική.

  White Paper on Mobile Payments Version 5.0

 • Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας αναφορικά με το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

  Δελτίο τύπου

 • Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

  Στις 23 Φεβρουαρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (“European Banking Authority”, ‘EBA’) δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2.

  Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στο τελικό σχέδιο μετά την αξιολόγηση των σχολίων/παρατηρήσεων που η EBA έλαβε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

  Στους 16 Φεβρουαρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 453) η υπ’ αριθμ. 17730 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240) για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

  Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Απόφασης, οι δικαιούχοι πληρωμών οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τις κάρτες πληρωμών που αποδέχονται για τη διενέργεια συναλλαγών πληρωμών. Περαιτέρω, στα άρθρα 2 και 3 περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων στους παραβάτες αντίστοιχα.

  ΦΕΚ Β’ 453/16.02.2017