Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

  Στις 14 Δεκεμβρίου 2016, η ΕΒΑ υιοθέτησε κατευθυντήριες γραμμές για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ενσωματώνοντας στο ενωσιακό δίκαιο τις ρυθμίσεις για τον Πυλώνα 3 που υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2015 η Επιτροπή της Βασιλείας. Με τις κατευθυντήριες γραμμές υιοθετούνται ενιαίοι πίνακες και υποδείγματα βάσει των οποίων τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν κυρίως  τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) και τα εγχωρίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs) και προβλέπουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

  • το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων,
  • τις κεφαλαιακές απαιτήσεις,
  • τον πιστωτικό κίνδυνο (τυποποιημένη προσέγγιση και προσέγγιση IRB),
  • τους κινδύνους αγοράς, και
  • τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

   

  Κατευθυντήριες γραμμές

 • Απόφαση της ΤτΕ για τον προσδιορισμό των O-SIIs που εδρεύουν στην Ελλάδα

  Στις 18 Νοεμβρίου 2016, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ υιοθέτησε την Απόφαση 104/18.11.2016 δυνάμει του άρθρου 124(12) του ν. 4261/2014 με την οποία προσδιορίζονται τα λοιπά συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (O-SIIs) που εδρεύουν στην Ελλάδα και καθορίζεται το ύψος των (επιπλέον) κεφαλαιακών απαιτήσεων που πρέπει να τηρούν.

  Η Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ ορίζει τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα ως O-SIIs:

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ,
  • Τράπεζα Eurobank Ergasias AE,
  • Τράπεζα Πειραιώς, και
  • Alpha Bank.

  Για το έτος 2017 το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω ιδρύματα ορίζεται σε 0%.

   

  Απόφαση 104/18.11.2016

 • Νομοθετική πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη μερική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της κατάταξης πιστωτών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ειδική εκκαθάριση

  Στις 23 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση του άρθρου 108 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (BRRD) προκειμένου να εναρμονίσει μερικώς τις εθνικές ρυθμίσεις των 28 κρατών-μελών για την κατάταξη πιστωτών των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ειδική εκκαθάριση. Με τη συγκεκριμένη πρόταση επιδιώκεται να διασφαλιστεί η δυνατότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να εκδίδουν μη εξασφαλισμένους τίτλους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior unsecured liabilities), οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την κάλυψη της υποχρέωσής τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για το MREL και το TLAC.

  Πρόταση Οδηγίας

 • Υιοθέτηση από την ΕΒΑ νέων υποδειγμάτων FINREP λόγω της εφαρμογής του IFRS 9

  Ενόψει της εφαρμογής από το 2018 του IFRS 9, στις 30 Νοεμβρίου 2016 η ΕΒΑ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) με το οποίο τροποποιούνται τα υποδείγματα FINREP που υποβάλλουν τα ιδρύματα.

  Η πρώτη υποβολή των νέων υποδειγμάτων θα γίνει με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2018.

  Τελικό σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων

 • Κείμενο διαβούλευσης της ΕΚΤ για τα ανοίγματα έναντι αντισυμβαλλόμενων με υψηλή μόχλευση

  Στις 23 Νοεμβρίου 2016, η ΕΚΤ έθεσε σε διαβούλευση Οδηγίες προς τα άμεσα εποπτευόμενα από την ίδια πιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις πολιτικές και διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με αντισυμβαλλόμενους με υψηλή μόχλευση (leveraged transactions).

  Το κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνει ορισμό των εν λόγω συναλλαγών και παρέχει κατευθύνσεις για την παρακολούθηση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Επίσης, το υπό διαβούλευση κείμενο καταγράφει τις προσδοκίες της ΕΚΤ από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με το πλαίσιο ανάληψης κινδύνων (risk appetite) και τις ρυθμίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης. Περαιτέρω, προσδιορίζονται οι πολιτικές και διαδικασίες που πρέπει να διέπουν την έγκριση νέων συναλλαγών ή την παρακολούθηση των υφιστάμενων έναντι αντισυμβαλλομένων με υψηλή μόχλευση.

  Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2017.

  Κείμενο διαβούλευσης