Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Αναθεωρημένη Απόφαση της ΕΒΑ για τη χρήση αυτόκλητων πιστοληπτικών αξιολογήσεων στο πλαίσιο του CRR

  Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Κανονισμού 575/2013 (CRR), στο πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν πιστοληπτικές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραγγελίας (solicited credit assessments) σε Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ECAI). Επίσης, τα ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτόκλητες πιστοληπτικές αξιολογήσεις (unsolicited credit assessments), εφόσον η ΕΒΑ επιβεβαιώσει ότι οι εν λόγω πιστοληπτικές αξιολογήσεις δεν διαφέρουν σε ποιότητα από αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν παραγγελίας.

  Στις 18 Ιουλίου 2017, η ΕΒΑ προέβη στην αναθεώρηση της ισχύουσας Απόφασης, και δημοσίευσε έκθεση που συνοδεύει την εν λόγω Απόφαση,  στην οποία επισημαίνεται επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα των αυτόκλητων πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ECAIs δεν διαφέρει σε ποιότητα από τις κατόπιν παραγγελίας πιστοληπτικές αξιολογήσεις.

  Απόφαση EBA

  Έκθεση EBA

 • Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το «σκιώδες τραπεζικό σύστημα»

  Στις 3 Ιουλίου 2017 το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), κατόπιν αιτήματος που έλαβε από την «Ομάδα του 20» (G-20), δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης της εξέλιξης των δραστηριοτήτων του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος» (shadow banking system) και των κινδύνων που ελλοχεύουν για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, μετά την εκδήλωση της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.

  Στην εν λόγω έκθεση γίνεται, επίσης, αποτίμηση του βαθμού επάρκειας των μέτρων πολιτικής που ελήφθησαν σε διεθνές επίπεδο για τη διευθέτηση των κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες του «σκιώδους τραπεζικού συστήματος», προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πτυχές της «σκιώδους τραπεζικής» που συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό και δεν αποτελούν πλέον κίνδυνο για τη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Έκθεση του FSB

 • ΠΔΤΕ σχετικά με την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους

  Στις 4 Ιουλίου 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ) με θέμα: «Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για στατιστικούς λόγους-Αντικατάσταση της ΠΔΤΕ 2675/19.12.2016».

  ΦΕΚ Β' 2265

 • Έκθεση του FSB για τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των “fintech” εταιρειών στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος

  Στις 27 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσε έκθεση, στην οποία αναλύονται οι πιθανές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των “fintech” εταιρειών στη σταθερότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

  Μέσω της εν λόγω έκθεσης αναδεικνύονται με σειρά από εποπτικής και ρυθμιστικής φύσεως ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, όπως:

  • η διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών (third-party service providers),
  • η άμβλυνση των επιπτώσεων των cyber risks, και
  • η συστηματική παρακολούθηση των κινδύνων που ενδέχεται να ανακύψουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα από πιθανή αύξηση των δραστηριοτήτων των “fintech” εταιρειών.

  Έκθεση του FSB

 • EBA Discussion Paper on the treatment of structural FX

  Στις 22 Ιουνίου 2017, η EBA έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο αναφορικά με ζητήματα που άπτονται του υπολογισμού της συνολικής καθαρής θέσης των ιδρυμάτων σε συνάλλαγμα, δυνάμει του άρθρου 352(2) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR).

  Στο εν λόγω κείμενο περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι ρυθμιστικές και λογιστικές προεκτάσεις του συναλλαγματικού κινδύνου για τα ιδρύματα που έχουν αναλάβει θέσεις αντιστάθμισης έναντι των δυσμενών συνεπειών των συναλλαγματικών διακυμάνσεων για το δείκτη κεφαλαιακής επάρ­κειάς τους.

  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 352(2) του CRR, οι εν λόγω θέσεις, οι οποίες πρέπει να είναι εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και διαρθρωτικής φύσης, υπό την επιφύλαξη άδειας από τις εποπτικές αρχές, μπορούν να μην προσμετρώνται στον υπολογισμό της καθαρής ανοικτής θέσης ανά νόμι­σμα.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου 2017.

  EBA Discussion Paper